Vedtægter


VEDTÆGTER FOR RAMSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. – for pdf fil klik her: Vedtægter
1.
Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Ramsømagle Vandværk A.m.b.a.
Selskabet har hjemsted i Roskilde Kommune.

formål
2.
Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vand-forsyningslov og det for
vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og
tilstrækkeligt vand samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsynings-spørgsmål samt deraf afledte
forhold.

medlemmer
3.
Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet.
For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder, der er medlem, med
mindre andet er tinglyst på ejendommen

medlemmernes rettigheder
4.
Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af kommunen fastsatte
regulativ.
Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.

medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt
5.
For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne alene med den i selskabet indskudte kapital.
Ethvert medlem indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ og.
takstblad – herunder betaling af anlægsbidrag, samt af nærværende vedtægter.
Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet – ved dødsfald medlemmets bo – forpligtet til at drage
omsorg for, at den nye ejer indtræder i medlemmets forpligtelser over for selskabet. Når selskabet modtager
meddelelse om ejerskifte, ophører medlemmets rettigheder og forpligtelser over for selskabet.

udtræden af selskabet
6.
Udtræden af selskabet kan ske ved grundens ophør som selvstændigt matrikelnummer, eller hvis ejendommen
overføres til andet forsyningsområde.
Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra forsyningsledningen, og
medlemmet udtræder af selskabet.
Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom eventuelle omkostninger
afholdes af medlemmet.

levering til ikke-medlemmer (købere)
7.
Institutioner – som ifølge deres natur – eller ejere af enkelte ejendomme – som ifølge særlige omstændigheder –
ikke kan være medlemmer, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift – kunne få leveret vand. Sådanne købere skal
forpligte sig til at overholde vandværkets vedtægter og regulativ.
Det samme gælder distributionsforeninger/selskaber, der helt eller delvist dækker deres leverings-pligt ved køb fra
selskabet.
Bestyrelsen fastlægger i hvert enkelt tilfælde vilkårene for sådanne vandleverancer.

generalforsamling
8.
Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned.
Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved
særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem med angivelse af dagsorden
Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til bestyrelsens formand senest 8 dage
før generalforsamlingen
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
1: Valg af dirigent
2: Bestyrelsens beretning
3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4: Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
5: Behandling af indkomne forslag
6: Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
7: Valg af revisorer og revisorsuppleant
8: Eventuelt.
Generalforsamlingen kan fastsætte honorar til et eller flere bestyrelsesmedlemmer

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 25 % af medlemmerne fremsætter skriftlig forlangende
herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden
I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af den skriftlige
begæring, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen.
De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i referat, der underskrives af dirigenten.

stemmeret og afstemninger
9.
Hvert medlem har én stemme, uanset vedkommende ejer flere ejendomme.
Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog udover egen stemme kun afgive yderligere
én stemme ved fuldmagt.
Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning. Købere i henhold til § 7 har ret til at overvære
generalforsamlingen og har taleret, men ingen stemmeret. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.
Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er til stede, og når mindst
2/3 af disse stemmer for.
Er kun den anden af disse betingelser opfyldt, kan forslaget vedtages på en efterfølgende ekstraordinær- eller
næste års ordinære generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.

bestyrelsen
10.
Selskabets bestyrelse består af 3 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 3 år ad gangen, idet der hvert år på
den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 1 medlem.
Herudover er hvert år valgt 1 suppleant, som tiltræder ved afgang fra bestyrelsen. Sådanne bestyrelsesmedlemmer
indtræder i det afgåede medlems resterende valgperiode.
Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte fornødent personale og ligeledes afholde de efter dens
eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.
Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører referat, der underskrives af de tilstedeværende
bestyrelsesmedlemmer.
Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget inkl. eventuelle henlæggelser, skal forelægges
generalforsamlingen.
Bestyrelsen kan i tilfælde af overtrædelse af konkrete påbud pålægge overtræderen en særafgift, som skal fremgå
af takstbladet.

tegningsret
11.
Selskabet tegnes af formanden i forening med ét bestyrelsesmedlem.
Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens
underskrift.
Bestyrelsen kan meddele prokura.

regnskab
12.
Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december
Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til
medlemmerne
Revision af regnskaberne foretages jfr. generalforsamlingsbeslutning af den/de generalforsamlings-valgte revisorer
samt en af bestyrelsen eventuelt antaget revisor
Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.