Takstblad 2019

Takstblad Ramsømagle Vandværk 2019

Der betales anlægsbidrag for boligers vedkommende i forhold til antal boligenheder. Alle andre forbrugstyper betaler anlægsbidrag, i forhold til det årlige vandforbrug.

Ramsømagle Vandværk A.m.b.a. www.ramsømaglevandværk
Ramsømaglevej 31 27 58 13 59
4621 Gadstrup mea03@mail.tele.dk

Driftsbidrag beregnet ud fra Driftsbudget Ekskl. moms Inkl. moms
Fast årligt bidrag pr. bolig-/erhvervsenhed kr. 720,00 900,00
Fast årligt bidrag pr. måler kr. 140,00 175,00
0-250 Pris pr. m3 kr. 5,60 7,00
250-400 Pris pr. m3 4,80 6,00
Mere end 400 Pris pr. m3 3,20 4,00
Statsafgift af ledningsført vand pr. m3 (Vandskat) inkl. bidrag til grundvandskortlægning. kr. 6,37 7,96

Anlægsbidrag (tilslutningsafgift) Inden for eksisterende ledningsnet. Ekskl. Moms Inkl. moms
Hovedanlægsbidrag:
Pr. bolig-/erhvervsenhed kr. 8.656,12 10.820,15


For enkeltliggende ejendomme uden for eksisterende forsyningsledningsnet, fastsættes en konkret og individuel beregning af tilslutningsbidraget.

I erhvervsområder betales ikke forsyningsledningsbidrag. Byggemodningsforetagendet betaler i stedet faktiske udgifter til etablering af forsyningsledning, medens bidragene til hovedanlæg og stikledning betales af grundejer ved tilslutning.
Forbrug over 10.000 m3 fastlægges efter forhandling og godkendelse af kommunalbestyrelsen.
Kontakt vandværket ved vandspild fra skjult ledning, hvor det eventuelt vil være muligt at få refusion af afgift for ledningsført vand (statsafgift, vandskat) og vandafgift til vandværket jfr. gældende lovgivning.

Gebyrer Ekskl. moms Inkl. moms
Rykkegebyr ved manglende betaling kr. 100,00 Momsfrit
For sen indsendelse af selvaflæsningskort kr. 100,00 Momsfrit
Gebyr for aflæsning af vandmåler 250,00 312,50
Skøn af vandforbrug pga. manglende aflæsning kr. 100,00 125,00
Forgæves kørsel efter aftale til forbruger kr. 200,00 250,00
Lukke gebyr 1) Kr. 500,00 Momsfrit
Genåbningsgebyr 1) kr. 1.500,00 1.875,00

1) Hertil kommer de faktiske udgifter.

Drifts- og anlægsbidrag godkendt af__________________ kommunalbestyrelse, den_____ / 2019.