Formandens beretning

Ramsømagle Vandværk
Beretning for 2018
I 2017 udpumpede vi 22197 m3. I 2018 oppumpet 21550 m3, der gik ca 200 m3 til filterskyl, 124 forbrugere brugte 1400m3, 3 landbrug brugte 4000m3, en udlejnings brugte 800m3, forsamlingshuset brugte 195m3 og 3 industri ejendomme brugte 350 m3.

Store mængder nedbør i 2017 gav grundvandsstigning, så ud fra et højt niveau i 2017
til tørke og manglende nedbør i 2018 er grundvandsstanden sunket ca. 60-70 cm.
Det er ikke kritisk, vi suger nede på ca. 30 meter og boringen er endnu dybere.

Vi har fået 2 nye ejendomme med , Brordrupvej 30 og 32, det er vi meget glade for grundet, at vi havde alt for lidt forbrug på det ledningsnet ud af Brordrupvej.

Vi foreslår ændring i takstblade for 2019, hvor det bliver en individuel beregning for tilslutninger uden for vores normale forsyningsområde.

Vi er ved at være færdige med renoveringen af vandværket, det har været dyrt og langvarigt.
Her til sidst har det været udskiftning af rentvandsmåleren.

Det praktiske var en ting, noget andet er vandkvalitet, et sådan nyt system med nye filtre skal lige genvinde balancen og bakterie miljøet skal ligeledes i balance.
I Roskilde må man ikke vandbehandle, fx kunne vi hurtigere være kommet i gang med at levere vand, hvis vi måtte sætte UV lys op. Eneste mulighed er at pumpe vand igennem systemet ind til systemet fungere, men i Roskilde må man ikke pumpe vand i kloarken uden en tilladelse og den kan tage flere måneder at få.
Vi har fået taget et utal af vandprøver, samt betalt et utal af fakturaer for vandprøver.

Vi har fået nye regler på måler området, nu må vi bruge vandmålerne ud hos jer i 9 år, det synes jeg er helt ok, vi startede jo med 10 år og så blev det helt uforståelig nedsat til 6 år, her var det jo målere med kun fx 250 m3 på tælleværket, der skulle afprøves eller udskiftes.

Vi har en gammel aftale med Fors som udsender målerkort gratis til forbrugerne mod at de får lov til at beholde dataer for fastsættelse af vandafledningsafgift.

Vi må nu se i øjnene, at det vil de ikke mere, vi kan få 19 kr pr måler for selv at aflæse og sende data til dem ” Fors” eller fortsætte den gamle aftale dog med den ændring at vi skal betale 21 kr pr måler for at de udsender målerkort.
Vi beholder aftalen grundet, at vi ellers skal have et system op at stå og noget anden er, at forbrugeren kan gøre det på nettet på ”Fors” hjemmeside. Her har forbrugerne også den service at de kan følge deres vandforbrug .
Vi har fået flere tilbud fra Fors, at de kan hjælpe med opkrævning og regnskab og måler service.
Vi har kun som tidligere nævnt indgået en aftale om udsending af målerkort.
Vi har dog forespurgt om et tilbud på servicering af målerne og skal til møde med dem i marts.
Det der kunne være interessant var, at de har nogle programmer der kan overskue målerskift og afprøvnings intensitet.
Det kunne også være interessant hen af vejen at få fjernaflæste målere på, i et sådan fællesskab må der være store besparelser på indkøb af udstyr og drift af det anlæg som man køre rundt og fjernaflæser med, her er vi jo et meget lille vandværk.
Det er jo også svært at rekruttere folk der mere eller mindre frivilligt vil køre rundt og gøre dette stykke arbejde.

Vi har i dag en boringsnær beskyttelse på 25 meter i diameter omkring boringer.
Den bliver nok ændret mange steder grundet Folketingets vedtagelse af en ny lov.
Der er for nogle år siden udarbejdet nogle rapporter med baggrund i nogle undersøgelser ved boringer, de går ud på at finde området ved boringen, hvor vandet suges fra. Det er jo sådan, at der dannes et undertryk ved boringen, der medfører at eventuel forurening hurtigere søger ned til boringen.
Man kan dog konstatere, at det er mest gamle sprøjtemidler der findes i vandet, disse midler er i dag forbudte og der er en meget grundig godkendelsesprocedure for sprøjtemidler i dag.
Jeg har som bestyrelsesmedlem i Roskilde vandråd set rapporten og har den kommentar, at meget af vandet bliver opsuget under byerne og her vil Folketingets vedtagelse ikke have meget gavn.
Fx suger vi vandet i Ramsømagle vandværk fra vandværket og mod syd vest, altså nede under byen.
Gadstrup vandværk noget lignende.
Jeg ved ikke på stående fod, hvor stor betydning det har for grundejere og jordejere her i området, ligeledes hvad det kommer til at koste, for der er jo lagt op til, at vand-forbrugerne skal betale.
Persondataforordningen er lagt på vores hjemmeside, jeg håber at den er tilstrækkelig.
Det kan være dyrt at undlade at have en sådan forordning.

Fremtiden.
Der er den daglige drift af værket, samt vi går lidt videre med at pynte lidt op indendørs og hen af vejen gerne vil have fugt sikret ydermuren et stykke ned.
Vi skal have indarbejdet i budgettet, at der inden for en kortere årrække renoveres et stykke af hovedledningen der går fra Kastaniegården, Ramsøveien 16 og ud til svinget ved Gadstrup bustrafik.
Ledningen er af plast, men er blevet meget hård og dermed skørt materiale.

Der skal herfra lyde en tak til jer forbrugere, vandpasser, kasser og bestyrelse for godt samarbejde i det forløbne år.