Formandens beretning

Ramsømagle Vandværk  beretning for 2017

Der var et vandforbrug ude hos forbrugerne på 21238 minus 70 m3 filterskyl i 2016.

2017 udpumpede vi 22197m3

Filterskyl ca 125m3, 8572m3 købt i Gadstrup grundet renoveringen og 1558m3 er gået til gennemskylning af det nye renoverede anlæg og ny renoverede renvandstank.

Vi har beregnet at vi selv har oppumpet ca. 13750m3 fra grundvandet.

Vi bliver nød til at sige af nogle af mængderne er beregnede, grundet at vi ikke har en måler på grundvandspumpen. Det får vi sat på her i 2018, dette vil også medføre at vi bedre kan beregne vores vandspild, som skal være under 8% ellers får vi lov at betale afgifterne på samtlige m3 over de 8%.

Der har været en del vandspild 2017, den største var ud for Ramsøvejen nr. 18. Der er et stykke hovedledning af den gamle type, den nye hovedledning stopper ved nr 16.

Det er et stykke vej/fortov med undergrund af sten, sikker fra den gamle landbrugsejendom der lå på stedet, sådan en ledning skal helst lægge i grus.  Det var en svær operation, da der var en masse kabler på hver side af vandledningen.

På Ramsøbakken har der været en del små utætheder, men fra måler og ind til boligen, mindre end der kunne søges om afgift fritagelse for, men igen et ukendt antal m3 vandspild.

Vedligeholdelse af vandværket, vi gik i gang med den helt store tur, det var nok lidt hurtigere end jeg havde forventet, for så havde vi taget det op på en generalforsamling.

Vi må dog også sige at vi ikke havde gjort noget ved værket i mange år. Vi var godt klar over at vi måtte til at se på nogle ting på værket, men det der afgjorde at vi tog denne drastiske beslutning, var at vi havde afholdt et møde med Gadstrup vandværk, grunde kasserposten, ved samme lejlighed kunne vi godt fornemme at samarbejde med Gadstrup var for svært, både på kasser niveau og på eventuel levering af vand, hvis vi eventuelt en dag ville nedlægge vores vandværk.

Den anden grund var først at vores filtremateriale var over 20 år gammelt og det var svært at holde kravene til vandkvaliteten, samt at der efter vi havde begyndt at tage tilbud på en lettere renovering indkom en vandprøve med kolibakterier, dog kun 1 koli, som ikke medføre koge påbud, her skal man op på 5-8 stykker pr ml.

Så tog vi beslutningen om at også renovere renvandstanken, for her kunne være en potentiel risiko for utætheder.

Vi fik flere forslag fra Dahlgaard om renovering, blandt andet ville vi se på iltningstårnet, her var forslag på renovering af det gamle med stålforing.

Vi blev dog enige om at tage den helt store omgang, det gamle tårn blev revet ned og erstattet af en ny iltningsenhed, som står frit i lokalet, det tror jeg var den helt rigtige beslutning, grundet at det gamle tårn var utæt, her kom både vand ud og myg ind og så kunne jeg huske fra sidste renovering af tårnet at råvands- indføringsrøret var tæret op.

Nye rørsystemer rundt ved de 3 filterbassiner er også blevet monteret, de gamle var utætte og rustne og ventilerne var godt nok slidte.

 

Vi havde også behov for at ændre rørføringen ved gulvniveau, hvis der skulle ny gulvklinker på.

Der er blevet monteret beluftningssystem i de 3 filtre, der kan forbedre rensningsprocessen, dette hjælper også på bortledning af de gasser som opstår ved vandrensningsprocesserne.

Renvandstanken blev sandblæst og coatet og der skulle være 10 års garanti på holdbarheden.

Niveaumåleren i renvandstanken skulle også skiftes, dette nåede Dahlgaard ikke før den gik i stykker og forusagede overløb fra tanken 2 gange og dermed tilbageløb af vand som vi ser som en kilde til at vi måtte klore anlægget flere gange og udpumpe en del vand til kloarken for at få kimtallet i vandet ned igen.

Niveaumåleren er siden blevet skiftet, der har dog været en del indkørings problemer, blandt andet den famøse niveaumåler, der også sprang sikringerne.

Da vi nu skulle have elektriker, fik vi opsat flere lyskilder, så der er til at arbejde på værket.

Gulvbelægningen er skiftet til nye klinker, der var bagfald på de gamle og dermed svært at få rengjort og at holde gulvet tørt. Der var også mange huller efter nedrevne genstande og tiders ombygninger.

Der er opsat mur i vandværksrummet, så der bliver 2 zoner, en hvor man kommer ind og skifter fodtøj og så kan man gå ind i selve værket, der bliver vaske mulighed i forrummet så man er ren når man skal arbejde med vandinstallationerne. Det er jo en fødevare vandet.

Kloarksystemet er også blevet renoveret i vandværksbygningen, således at vandet ikke står på gulvet og at der er rottesikret.

Det er Kurt som har været tovholder på projektet og har lagt en stor indsats i renoveringsarbejdet og herfra skal lyde en stor tak.

Mia har ligeledes med en stor indsats og interesse taget sig af kasserjobbet, samt kontakt til revisionsselskabet ( Stege), alt vedrørende dette job har været oppe i luften og vende, grundet at ny lovgivning om regnskabaflæggelse, vi skal have revisor på og der er krav om formen for regnskab opstilling.

Vi har valgt at lægge vise dele af arbejdet ned til ” Stege” jeg/vi tror at indkøb af en masse it og it  programmer er lige så dyrt som at få dem til at udføre fx opkrævningerne til forbrugerne og kassebogen.

Vi må også se i øjnene, at der bliver mere administration og nye ting og forordninger kommer hurtigere og hurtigere, samt at vores unge mennesker her i byen har helttidsarbejde, vi er dog super glade for at Mia ville tage opgaven på sig.

Vi har fået de sidste 5 grunde på Ramsøbakken med og der slutter så vores indtægtskilde, men jeg tror godt at vi kan få budgettet til at hænge fornuftigt sammen i og med at vi burde kunne nedsætte beløbet til vedligeholdelse de næste 10 år og dermed kun skal tænke i om hvor længe vi kan trække den, med en ny hovedledning fra Ramsøvejen 18 og ud til Gadstrup Bustrafik. Arbejdet kan jo også tages i mindre bidder eller at generalforsamling/ bestyrelse vedtager at låne til projektet.

På Lands og Regions niveau er der ikke de store forandringer, dog skal vi til at arbejde med persondataloven, om gør at vi skal være mere omhyggelig med hvordan vi gemmer forbrugernes data.

Der er meget snak om afkalkning af vandet, især her på østsjælland hvor vandet er særdeles kalkholdig, der er et vandværk på Stevns der prøver et nyt anlæg for kalk- filtrering og Hofor køre en test  i Brøndby kommune. Det er forskellige måder at frafiltrere kalk på, hvad der er bedst må vise sig.

Det skulle især hjælpe på jeres husholdningsmaskiners holdbarhed og fx toiletter og vandhaner.

Vores Formand for Roskilde Vandråd Ane-Marie Kristensen afgik ved døden og vi har så et delt formandskab af Annette Kristensen og Henrik Pedersen.

Dette vandråd har kontakten til kommunen i forskellige sager og afholder orienteringsmøder for vandværkerne.

Der er ændringer i måden der skal tages vandprøver på, der er flere vandprøver der skal tages på ledningsnettet og Kurt har forestået at vi har fået tappehaner på forskellige steder i byen.

Vi er spændt på om det giver problemer, Kurt har valgt steder hvor vi har et stort forbrug, forsamlingshuset og Ramsøvejen 29 ved Rune Larsen

Jeg vil benytte lejligheden til at sige tak til bestyrelsen kasseren og forbrugerne for god opbakning til vandværket.

Vi håber at 2018 bliver et mere stille år.

Anders Nielsen

Formand