Generalforsamling

Ramsømagle Vandværk

Beretning for 2015

Der er oppumpet 18410 m3 i forhold til 2014 med 17056 m3 – 1354 m3 mere. Det må anses for en pæn stigning, hvis det skyldes privat forbrug, men nok ikke så drastisk, hvis det er et erhverv, der har brugt mere vand. Vi håber ikke at det er en utæthed.

Man skal årligt udføre flere pejlinger af grundvandsstanden i vores boring, vores vandstand ændrer sig ikke så meget, ca. 35 cm over året, højest om vinteren aftagende forår og hen mod somme.

Vi har hørt fra flere sider, at for år tilbage var man bange for, at der blev tæret på grundvandet, nu er det omvendt, mange steder er grundvandsstanden steget med over en halv meter.

Vi har ikke haft større drift forstyrrelser i 2015, hverken på værket eller på ledningsnettet.

Der forbruges 70 m3 til skylning af filtre.

Ifølge loven skal vandmålerne udskiftes hver 6. år, så nu er det tid til udskiftning

Berørte forbrugere er Ramsøvejen 1 til 348, Ramsømaglevejen 29,56,58,6O,62,64, Syvvejen 14,27,29.31, nr Brordrupvejen nr. 51,44 A, 44 B, 49, Absalonsvænget 1a til 8, Ramsøbakken 1,3,5,7,9, 11.13,15,17,19,21, 23 2,4,6,8,1O og 12, samt Ølmosevejen 2.

Der er kun få der har brugt 1500 kr. på en måler med fjernaflæsning. Malere med fjernaflæsere har været i restordre.

Analyser er i top, de kan ses på hjemmesiden. En lille detalje er at vandværker må lede vand ud til forbrugerne med SO ml/liter nitrat og i vores åer og vandløb må der kun ledes ca. 13 ml/liter ud til vores fjorde.

Vedligeholdelse på værket, der er foretaget følgende:

Der er sat ny hoveddør i, rottesikret kloak.

Der er hjemkøbt en dør mere til at vi kan få oprettet vandværket i 2 zoner, 1 hvor man kommer ind og kan skifte til andet fodtøj og vaske hænder osv. Der fra kan man så gå i det allerhelligste hvor selve vandbehandlingen foretages.

Kurt har været primus motor í projektet.

Vi droppede udskiftning af filtermateriale i 2015, grundet at der igen var balance i de bakterier, der er i filtermateriale. Man tør ikke rigtigt røre ved noget der går godt, det er muligt, at der var for lidt ilt i processen, efter vi havde lukket filterne, for at hindre forurening af filterbassinerne. Det lugtede ikke rigtigt ,når der var helt lukket til, det er muligt at nogle luftventiler vil hjælpe.

Der er et nyt regulativ på vej, det er blevet opdateret med en klage vejledning, det kommer på hjemmesiden på et tidspunkt.

Der er strammet op på regnskabs aflæggelse.

De små vandværker skal også aflægge regnskab efter årsregnskabsloven, samt overholde regler ivandsektor loven.

Det har medført at vi nar fået Ramsø revision til at udarbejde årsregnskabet, dette er ligeledes en nødvendighed for at vores forsikring, den der omhandler svindel og underslæb, her er det et krav at der er ekstern revision.

Vandsektor loven har også nogle bestemmelser, der foreskriver, at det meste af egenkapitalen tilhører jer forbrugere og at Vandværket kun i en kortere årrække kan og må spare op til ny investering og reparationer.

Jeg har to kommentarer til denne lov, det er lidt skørt at vandværker skal hen at låne penge til investering og reparationer, det er jo til kassekredit rente eller ved nogle ting kan der nok optages et billigere kreditforeningslån.

Jeg mener også at have forstået, at det er på den tid forbrugerne er aftagere af vand, at udgifterne skal afspejles i vandafgiften.

Den anden kommentar er, at der også er nogle vandværker der har opsparet enorme summer, som de så sidder og administrerer på forskellig vis, det er nok denne praksis der har medført loven.

Det har ligeledes medført at Arne Hansen fremover betaler regninger og fører kassebogen og Ramsø Revision fører regnskabet, det er en udgift på mellem 5-8000,00 kr.

Vi satser på at have vores folkevalgte revision som vi plejer.

Der kommer med stor sandsynlighed 5 nye forbrugere på Ramsøbakken, det område der var tiltænkt tæt lavt byggeri, bliver til parceller, (5 stk.)

Så er der fuldt udbygget i de 3 etaper af Ramsøbakken.

Der har været kontakt fra Sverregàrdsvei om noget samarbejde, de har ca. 15-20 husstande, som jeg har forstået det, drejer det sig om noget drift og måske en ringforbindelse.

Der har ikke været noget officielt møde.

Fremtiden.

Der er den daglige drift af værket, samt vi går lidt videre med zone opdelingen.

Vi skal have indarbejdet i budgettet, at der inden for en kortere årrække renoveres et stykke af hovedledningen der går fra Kastaniegården, Rarnsøveien 16 og ud til svinget ved Gadstrup bustrafik.

Ledningen er af plast, men er blevet meget hård og dermed skørt materialet.

De flest vandværker skal have søgt ny indvindings tilladelse hos kommunen, det skal vi dog ikke grundet, at vi søgte i 2008 og har dermed tilladelsen i orden til 2038 med 23000 m3

Vi søgte på daværende tidspunkt grundet Ramsøbakken og de andre udvidelser ud af Brordrupvei og Ramsøvejen.

Der skal herfra lyde en tak til jer forbrugere, vandpasser, kasser og bestyrelse for godt samarbejde i det forløbne år.

Vedtagne punkter fra bestyrelsen.

Vi er ved at iværksætte et ledelsessystem, da det er et krav, når vi udpumper mere end 17000 m3. vand årligt.

1)Vi har vedtaget i bestyrelsen, at zone opdele vandværket, således at der bliver en indgang med et rum til at skifte sko m.v. således at selve rummet med værket holdes rent.

2)Ligeledes er det vedtaget at der skal nyt klinkegulv i vandværket.

3)Der skal udarbejdes et projekt, vedrørende omlægning af et stykke hovedledning på omkring 500 meter i den sydlige del af Ramsømagle by.

4)Vi har vedtaget at iltningstårnet skal renoveres, (murværket), vi er bange for at der er mulighed for indtrængning af urenheder.

Vandværks bygningen er ikke særligt kønt, men værket fungerer godt og vi har et næsten nyt ledningsnet, boringen er renoveret og elinstallationer er ret nye og der er en forholdsvis ny styring og pumper til udpumpning til forbrugerne.

Der er udarbejdet en beredskabsplan.

Takstblad indsendes til kommunen.

Normal regulativet tilrettes.

Mvh

Bestyrelsen