Takstblad

Takstblad for Ramsømagle Vandværk 2017
Der betales anlægsbidrag for boligers vedkommende i forhold til antal boliger. Alle andre forbrugstyper betaler anlægsbidrag, i forhold til det årlige vandforbrug.
Ramsømagle Vandværk A.m.b.a www.ramsømaglevandværk
Ramsømaglevej 31 27 58 13 59
4621 Gadstrup mea03@mail.tele.dk
Driftsbidrag beregnet ud fra Driftsbudget Ekskl. moms  Inkl. moms 
Fast årligt bidrag pr. boligenhed kr.  720,00   900,00 
0-250 Pris pr m3 kr.  7,00 
250-400 Pris pr m3  6,00 
401-1000 Pris pr m3  4,30 
mere end 1000 m3  4,00 
Statsafgift af ledningsført vand pr. m3 (Vandskat) inkl. bidrag til grundvandskortlægning. kr.  6,25   7,81 
Anlægsbidrag (tilslutningsafgift) Beregnet ud fra anlægskartotek Ekskl. Moms Inkl. moms
Hovedanlægsbidrag:
Pr. boligenhed kr.  8.160,00   10.200,00 
Øvrige forbrugere  0 – 500 m3/år kr.  8.160,00   10.200,00 
Øvrige forbrugere 501 – 2.000 m3/år    + 10% kr.  8.976,00   11.220,00 
Øvrige forbrugere  2.001 – 5.000 m3/år     + 20 % kr.  9.792,00   12.240,00 
Øvrige forbrugere 5.001 – 10.000 m3/år    + 30 % kr.  10.608,00   13.260,00 
Forsyningsledningsbidrag i byzone  kr.  5.400,00   6.750,00 
Forsyningsledningsbidrag i landzone, se tekst kr.  –   
Stikledningsbidrag se tekst Kr.
I erhvervs og udstyknings og landzoneområder betales ikke forsyningsledningsbidrag. Byggemodningsforetagendet betaler i stedet faktiske udgifter til etablering af forsyningsledning, medens bidragene til hovedanlæg  betales af grundejer ved tilslutning.
Forbrug over 10.000 m3 fastlægges efter forhandling. 
Ved stigende forbrug, ændret anvendelse, om – eller tilbygning kan der opkræves et eller flere hovedanlægsbidrag svarende til ændringen iht. regulativ og fordelingsnøgle.
Kontakt vandværket ved vandspild fra skjult ledning, hvor det eventuelt vil være muligt at få refusion af afgift for ledningsført vand (statsafgift, vandskat) og vandafgift til vandværket jfr. gældende lovgivning.
Gebyrer Ekskl. moms Inkl. moms
Rykkegebyr  kr.  100,00  Momsfrit 
For sen indsendelse af selvaflæsningskort  kr.  100,00  Momsfrit 
Flyttegebyr kr.  150,00   187,50 
Gebyr for aflæsning af vandmåler  kr.  350,00   437,50 
Gebyr for oplysninger til advokat/ejendomsmægler v/hushandel Kr.  250,00   312,50 
Lukke gebyr 1) Kr.  500,00  Momsfrit
Genåbningsgebyr 1) kr.  500,00   625,00 
1) Hertil kommer faktiske udgifter.
  
Der opkræves 2 rater. Slut afregning for tidligere år med forfald 1.april og en a conto opkrævning 1. oktober.
2018 opkræves 2 rater, april slut afregning og a conto og oktober a conto.
Drifts- og anlægsbidrag godkendt af__________________ kommunalbestyrelse, den_____ / 20xx.